مشخصات فنی

ضخامت نوار: 5  ± 180 میکرون                      

قطر اسمی نوار: 16 میلی متر

آب دهی هر روز در 6/. اتمسفر: 4/1 لیتر در ساعت

ماکزیمم فشار کاری:  1 بار

ماکزیمم فشار قابل تحمل: 1/5 بار

فاصله روزنه ها:10و20و30 سانتی متر

وزن تقریبی هر رول:0/2 ± 12 کیلوگرم                 

طول هر رول: 1000 متر