ویدئوی شماره 1 – آموزش نصب لوله های نخ دار هیدروفیکس در مزرعه

ویدئوی شماره 2 – آموزش نصب لوله های دریچه دار هیدروفیکس در مزرعه