1- اتصال لوله هيدروفيكس به حوضچه

2- اتصال لوله هيدروفيكس به بشكه

3- اتصال لوله هيدروفيكس به شبكه

4- سوراخ كردن لوله پر آب با پانچر

5- ورود پانچر به داخل لوله تا محل فلش

6- آماده كردن دريچه براي نصب

7- برگرداندن پايه دريچه

8- نصب و ثابت كردن پايه دريچه به لوله

9- با چرخاندن دسته پايه دريچه در جاي خود محكم شود

10- اكنون درب دريچه را ببنديد